Toernooireglement / Tournament regulations

(See english translation below)

Toernooireglement OKU 2023 Groep A, B, C

Bij gelijk eindigen worden geldprijzen gedeeld.

Bij gelijk eindigen op de eerste plaats wordt, slechts ter bepaling van de groepswinnaar, de volgorde bepaald op basis van de volgende regels :
1. Onderling resultaat (uitsluitend indien alle betrokken spelers onderling tegen elkaar gespeeld hebben of indien de ontbrekende partijen geen verschil kunnen maken bij het bepalen van de groepswinnaar)
2. Weerstandspunten
3. Sonneborn Bergerpunten
4. Loting

De indeling voor alle ronden wordt gemaakt op basis van ‘zwitsers op rating’.

In de 1e en 2e ronde worden spelers die een half uur na aanvang van de ronde nog geen tegenstander hebben opnieuw ingedeeld, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

De speeltijd bedraagt 1u 50min per persoon voor de gehele partij, waarbij voorafgaand aan iedere zet 10 seconden worden toegevoegd.

Protesten tegen beslissingen van de wedstrijdleiding dienen binnen een half uur na afloop van de partij bij de commissie van beroep kenbaar gemaakt te worden. De beslissing van de commissie van beroep is bindend. Indien de beroepscommissie nog niet tot een uitspraak is gekomen op het moment dat de indeling voor de volgende ronde moet worden gemaakt, beslist de wedstrijdleider welke (tijdelijke) uitslag er gebruikt wordt voor het genereren van deze nieuwe indeling.

De beroepscommissie bestaat uit :• (reserve)

Het is mogelijk om maximaal twee keer een vrije ronde (bye) op te nemen in de rondes 1 t/m 4. Per bye levert dit een half punt op. Extra byes of byes in andere ronden leveren geen punten op. Byes dienen voor aanvang van het toernooi te worden aangevraagd.

Een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het van te voren vastgestelde aanvangstijdstip aan het schaakbord verschijnt.

Mobiele telefoons van spelers moeten uitgeschakeld zijn tijdens de wedstrijd. Bij overtreding hiervan zal een passende straf gegeven worden, variërend van een tijdsvergoeding voor de tegenstander tot het verlies van de wedstrijd. Voor toeschouwers is het verboden om in de speelzaal gebruik te maken van een mobiele telefoon.
Tournament regulations OKU 2023 Group A, B, C

When two or more prize-winning players are tied with the same final score, prize money will be shared.

The ranking order of players in the final scores for determination of tournament- or group winners will be determined based on consecutive comparisons using:
1. Mutual result (only if all candidates have played against each other or the missing games do not influence the final calculation of the group winner)
2. Buchholz (sos)
3. Sonneborn Berger (sb)
4. Lot

The pairing for each rounds will be made using the Swiss system on ‘rating’.

In the case of players whose opponent has not shown up within half an hour after the start of the games of the 1st and 2nd round, then these players may be paired against each other subject to the decision of the arbiter.

Rate of play is 1h 50min per person for the entire game, with a 10 second increment before every move.

It is possible to appeal against decision by the tournament arbiters. Such an appeal will have to be made within half an hour after finishing the game, and should include a statement on which ground the appeal is based. Appeals will be handled by an appeals committee. Decisions made by the appeals committee are final. If the pairing for the next round has to be made before the appeals committee has made a decision, the arbiter decides which (temporary) result will be used to generate the new pairing.

The appeals committee consists of :• (stand-by)

It is possible to get a maximum of two byes in the rounds 1 to 4. These byes will be rewarded half a point each. Extra byes, or byes in other rounds will not produce points. Bye-requests should be communicated to the organisation before the tournament starts.

A player loses the game if he appears at the chessboard more than one hour after the published starting time.

Players’ mobile phones have to be completely switch off during the game. Failing to do so will result in a suitable penalty, varying from a time penalty to loss of the game. For spectators it is forbidden to use the mobile phone inside the playing area.